Smluvní podmínky
pro LDRA - Dětský tábor SuperTramp

1. Základní ustanovení

Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání příslušného turnusu Letní dětské rekreační akce (dále jen LDRA) a na tuto dobu přebírá za dítě zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání LDRA pouze jeho zákonným zástupcům, podepsaným na přihlášce k LDRA, popř. osobě, která se prokáže platnou písemnou plnou mocí od zákonného zástupce, podepsaného na přihlášce k LDRA.

2. Platba účastnického poplatku

Účastnický poplatek uhraďte prosím převodem na účet pořadatele. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (pouze část před lomítkem), do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. Splatnost účastnického poplatku: 800,- Kč (+200,- Kč) při přihlášení dítěte a částky 5 000,- Kč (+1 000,- Kč) do 15. června 2020. Platbu můžete poslat i v několika splátkách. Po obdržení přihlášky a částky 800,- (+200,-) Kč pořadatelem je dítě závazně přihlášeno a zákonní zástupci obdrží Registraci na LDRA. Uzávěrka přihlášek je 15. června 2020.

3. Storno podmínky, ukončení pobytu

Rodiče (zákonní zástupci) dětí souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání LDRA zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:

V případě vyloučení dítěte z LDRA z výše uvedených důvodů hradí rodiče nebo zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku s výjimkou ukončení pobytu ze závažných zdravotních důvodů. V případě, že pořadatel rozhodne o ukončení pobytu dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně.

Případné stornovací podmínky se sjednávají následovně:
- přihlašovací platba ve výši 800,- (+200,-) Kč je nevratná
- při zrušení přihlášky do 1. června 2020 vrácení částky 5 000,- (+1 000,-) Kč účastnického poplatku
- při zrušení do 30. června 2020 vrácení 50% z částky 5 000,- (+1 000,-) Kč.
Je možno poslat náhradníka na novou smlouvu a s ním provést vyrovnání.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě, že vzniknou pořadatelem neovlivnitelné skutečnosti, které pořádání LDRA znemožní.

4. Dopravní dispozice, odjezd

Dopravu autobusem z Pardubic a Hradce Králové do místa konání LDRA a zpět poskytuje pořadatel zdarma. Při odjezdu na LDRA je nutné, aby doprovod dětí odevzdal zástupci pořadatele tyto doklady: kopie průkazky zdravotní pojišťovny; zdravotní očkovací průkaz; řádně vyplněnou a podepsanou část B Registrace (Registraci obdržíte po provedení přihlašovací platby), doklad o uhrazení účastnického poplatku; Posudek o zdravotní způsobilosti dle zák. 258/2000 Sb., §9, odst. 3 (ne starší než 2 roky); Sdělení rodičů; Prohlášení zákonných zástupců dle zák. 258/2000 Sb., §9, odst. 3 (ne starší než 1 den). Bez těchto dokladů bohužel nemůžeme dítě na LDRA přijmout..

Léky, které dítě pravidelně užívá, předejte prosím zástupci pořadatele a způsob jejich užívání uveďte písemně ve "Sdělení rodičů" na části B Registrace. Pokud je nutné, aby mělo dítě léky u sebe, rovněž tuto skutečnost uveďte v tomto "Sdělení rodičů". Zástupci pořadatele nahlaste prosím případné informace o závažnějším onemocnění dítěte. Stává se, že chronické onemocnění se projeví až v průběhu tábora, při vhodné prevenci se dá potížím předejít.

5. Další informace a organizační pokyny

6. Čestné prohlášení

Souhlasím se Smluvními podmínkami pro Letní dětskou rekreační akci SuperTramp. Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby pořadatele správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby pořadatel, firma Radka Ministrová, se sídlem Pod hrází 92, 530 02 Spojil, zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel(é) již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti při pořádání LDRA a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší vnitřní směrnice pořadatele. Souhlasím, že během tábora budou pořizovány audio a video záznamy pro účely internetového zpravodajství a propagace.

Jsou mi známy dispozice provozu LDRA a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte, a případné změny zjištěné po odevzdání této přihlášky oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že telefonické spojení, uvedené v přihlášce, je platné pro dobu konání LDRA a jeho případné změny včas oznámím.

Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky na letní dětskou rekreační akci SuperTramp - viz stránka Přihlášky ke stažení.